داروسازی دکتر عبیدی

سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۱,۶۸۰,۰۰۰
خدمات و محصولات

تولید و پخش دارو

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۲۱۴۴۵۲۲۴۵۱ http://www.abidipharma.com info@abidipharma.com تهران-کیلومتر8 بزرگراه شهید لشگری(جاده مخصوص کرج)، بلوار عبیدی، پلاک72
توضیحات
نام سمت

سید امیر رضویان

مدیر عامل

نیما برارجانيان بهنميري

رئیس هیئت مدیره

شکراله معماریان

نایب رئیس هیئت مدیره

غفار برارجانيان بهنميري

عضو هیئت مدیره

سید امیر رضویان

عضو هیئت مدیره

سید علی مهدیان

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد.

15