سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران

حوزه فعالیت
سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۴,۶۲۸,۹۸۸
خدمات و محصولات

توليد مواد اوليه شوينده ها

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۲۱۲۲۰۵۷۱۵۴ http://www.iciiclab.com info@iciiclab.com تهران-بلوار آفریقا، خیابان سعیدی، شماره 16، کدپستي 1967963735
توضیحات
نام سمت

امير رحيمي

مدیر عامل

حسين حسن نژاد

رئیس هیئت مدیره

مهدي علي دوستي شهرکي

نایب رئیس هیئت مدیره

بيتا کچيان

عضو هیئت مدیره

امير رحيمي

عضو هیئت مدیره

ساسان محمديه فاميلي

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

2