بازرگانی و تولیدی مرجان کار

حوزه فعالیت
سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۴۰,۰۰۰
خدمات و محصولات

توليد انواع تيغه و بلوک سفالي

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۲۱۸۸۸۲۶۹۷۵ https://www.marjankar.ir info@marjankar.ir تهران -خیابان مطهری، خیابان سلیمان خاطر،خیابان وراوینی،شماره 36 طبقه 4
توضیحات
نام سمت

مجيد فدايي

مدیر عامل

ابراهيم سليماني

رئیس هیئت مدیره

ولي اله اميني

نایب رئیس هیئت مدیره

مجيد فدايي

عضو هیئت مدیره

هادي قره باغي يامچي

عضو هیئت مدیره

عباس دادرس

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

f

خبر های این شرکت