داروسازی تهران شیمی

سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۴۴۵,۵۰۰
خدمات و محصولات

تولید و واردات دارو

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۲۱۶۴۰۴۹ http://tehranchemie.co/ info@tehranchemie.com تهران، کیلومتر 5 اتوبان فتح، خیابان صنایع فلزی، خیابان 17 شهریور، خیابان نورد
توضیحات
نام سمت

علي مهر آميزي

مدیر عامل

محسن پرنیان پور

رئیس هیئت مدیره

سعید سعیدی نژاد

نایب رئیس هیئت مدیره

علی مهر آمیزی

عضو هیئت مدیره

محمود رضا سعیدی نژاد

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد.

05