موسسه اعتباری ملل

سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۰
خدمات و محصولات

فعالیت در حوزه امور بانکی

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۲۱۴۱۶۳۹۰۰ https://bank-melal.ir info@melalbank.ir تهران، خیابان شیرازجنوبی، پایین بزرگراه شهید همت، نبش کوچه رضوان، شماره7
توضیحات
نام سمت

سيد امين جوادی

مدیر عامل

سيد مرتضی بکا

رییس هیات مدیره     

سيد محمدرضا رسولی    

عضو هیات مدیره

سيد امين جوادی

عضو هیات مدیره

محمد رضا مروجی

عضو هیات مدیره

محمد حيدرزاده

عضو هیات مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد.

ملل

خبر های این شرکت