اعتباری ملل

سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۰
خدمات و محصولات

فعالیت در حوزه امور بانکی

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۲۱۴۱۶۳۹۰۰ https://bank-melal.ir info@melalbank.ir تهران، خیابان شیرازجنوبی، پایین بزرگراه شهید همت، نبش کوچه رضوان، شماره7
توضیحات
نام سمت

سيد امين جوادي

مدیر عامل

سيد مرتضي بکا

رئیس هیئت مدیره

سيد محمدرضا رسولي

عضو هیئت مدیره

سيد امين جوادي

عضو هیئت مدیره

محمد رضا مروجي

عضو هیئت مدیره

محمد حيدرزاده

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد.

Screenshot