سیمان مازندران

حوزه فعالیت
سرمایه ثبتی (میلیون ریال)
۱,۲۳۳,۰۰۰
خدمات و محصولات

تولید سیمان

تلفن وبسایت ایمیل آدرس
۰۲۱۸۸۷۸۵۶۳۵ http://www.mazandarancement.com project@mazandarancement.com تهران، خیابان آفریقا، بین ظفر و میرداماد، خیابان ستاری
توضیحات
نام سمت

حامد اصل روستا

مدیر عامل

علي نيکخواه سر نقي

رئیس هیئت مدیره

مجتبي جعفر زاده

نایب رئیس هیئت مدیره

رامين جعفرزاده اندبيلي

عضو هیئت مدیره

حامد اصل روستا

عضو هیئت مدیره

مهدي کريمي شهربابک

عضو هیئت مدیره

صورت مالی

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد.

01

خبر های این شرکت