{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}

اقتصادآنلاین گزارش می‌دهد؛

نتایج یک بررسی نشان می دهدکه روند تولید و فروش شرکت کارتن ایران (سهامی عام) در سال ۱۳۹۷ در مقایسه با سال های ما قبل از آن ، از روندی نزولی برخوردار بوده و میزان آن کاهش پیدا کرده است.

به گزارش اقتصادآنلاین، بر اساس این گزارش، شرکت  کارتن ایران در سال 1397، حدود  11980 تن تولید و 11930 تن فروش داشته که مبلغ فروش آن به  725332 میلیون ریال ریال رسیده است.

البته شرکت  کارتن ایران در سال 1396 تولید و فروش بیشتری داشته و 18993 تن کارتن را تولید کرده  و 18859 تن را هم به فروش رسانده است.

بر این اساس، شرکت کارتن ایران در سال مورد اشاره توانسته ،در مجموع 545300 میلیون ریال فروش را به خود اختصاص دهد.

این گزارش حاکیست: میزان تولید شرکت کارتن ایران درسال 95 از سال های 97 و همچنین 96 نیز بیشتر بوده و توانسته 26623 تن تولید و 26648 تن فروش داشته باشد.

در مجموع میزان فروش این شرکت در سال مذکور حدود  721199 میلیون ریال بوده است.

ارسال نظر

آخرین قیمت ها از کف بازار
سایر بخش های خبری