{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}

یک شرکت حمل و نقل بین المللی (آرتا فربار) واقع در تهران، به منظور تکمیل کادر اداری خود به افراد واجد شرایط زیر نیازمند است:

Capture 4

ارسال نظر