{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}

شرکت خصوصی فعال در زمینه امور شهری و مطالعات شهری (شرکت تسهیلگری و توسعه اجتماعی-اقتصادی-حقو‌‌قی وابسته به شهرداری کرج) در نظر دارد جهت تکمیل کادر نیروی انسانی خود از افراد واجد شرایط زیر از استان البرز کارشناس جذب نماید:

Capture1

ارسال نظر