{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}

یک گروه فرهنگی و هنری واقع در حوالی دانشگاه تهران جهت تکمیل برای کارگروه آموزشی خود (آموزشگاه موسیقی) در استان تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.

Capture00

ارسال نظر