{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}

یک شرکت صنایع الکترونیکی جهت تکمیل سرمایه های انسانی خود در استان تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.

Capture

آدرس ایمیل: app@megamodavem.com

ارسال نظر