{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}

می‌پرسند می‌دانی تلخ‌ترین لحظه برای ما چه لحظه‌ای است؟ دیدن صورتمان در آینه؟ رنج و عذاب خانواده؟ شنیدن نوچ نوچ‌های…

عناوین بیشتر