{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
کد خبر 421551

آیین‌نامه اجرایی حمایت از ایجاد شهرک‌های دانش سلامت در کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک هیات دولت بررسی شد.

به گزارش اقتصادآنلاین، کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک هیات دولت به منظور بررسی چند پیشنهاد دستگاه‌های اجرایی تشکیل جلسه داد.

در جلسه اصلی کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک هیات دولت که به ریاست جمشید انصاری معاون رییس جمهوری و رییس سازمان اداری و استخدامی برگزار شد، آییننامه اجرایی بند (پ) ماده (۷۴) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه، موضوع حمایت از ایجاد شهرکهای دانش سلامت به بحث و بررسی گذاشته شد.

طبق بند "پ" ماده (۷۴) قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران،  دولت موظف است از بخشهای خصوصی و تعاونی برای ایجاد شهرکهای دانش سلامت، حمایت به عمل آورد. آییننامه اجرائی این بند در چهارچوب قوانین و بودجه سنواتی طی سال اول اجرای قانون برنامه تهیه میشود و به تصویب هیات وزیران میرسد.

سازمان برنامه و بودجه کشور به استناد بند یاد شده متن آییننامه پیشنهادی سازمان متبوع و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را برای طی مراحل تصویب ارایه کرده است.

براساس آییننامه پیشنهادی، منظور از شهرک دانش سلامت در این آییننامه محدوده جغرافیایی است که در آن مجموعهای از زیرساختها و امکانات بهداشتی، درمانی، آموزشی، پژوهشی و خدمات گردشگری مرتبط با سلامت که در چارچوب قوانین و مقررات مربوط توسط اشخاص حقیقی و حقوقی بخش خصوصی و تعاونی ایجاد و ارایه میشود.

همچنین، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است نسبت به نیازسنجی، هدفگذاری و تعیین شاخصها، ضوابط و شرایط منطقهای احداث شهرکها، ظرف مدت ۶ ماه پس از ابلاغ این آییننامه اقدام کند.

در این جلسه موادی از آییننامه مطرح و ادامه بررسی به جلسه آینده موکول شد.

تسری تلقی شهید به کارکنان فوت شده دستگاههای اجرایی در اثر سوانح ناشی از انجام وظیفه

در ادامه، پیشنهاد اصلاح ماده (۲) آییننامه تعیین و احراز مصادیق عملی شهید برای تسری تلقی شهید به کارکنان دستگاههای اجرایی که در اثر سوانح ناشی از انجام وظیفه فوت میکنند مورد بررسی قرار گرفت.

بر همین اساس، مقرر شد، متن پیشنهادی در قالب لایحه الحاق یک تبصره به ماده (۲۰) قانون مدیریت بحران- مصوب ۱۳۹۸- مبنی بر تسری امتیازات ماده مذکور به آن دسته از کارکنان دستگاه‌های اجرایی که مشمول حکم ماده (۲۰) نیستند، تصویب شود.

ارسال نظر

آخرین قیمت ها از کف بازار
سایر بخش های خبری