{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
کد خبر 368905

اقتصادآنلاین گزارش می‌دهد؛

شرکت آهنگری تراکتورسازی در حالی سال مالی منتهی به اسفند ۹۷ را پشت سر گذاشت که به رغم جریانات ناملایم اقتصادی، این شرکت در مقایسه با سایر رقبا در عرصه قطعه سازی توانسته با کسب سود ۳۴۱ میلیارد و ۲۷۵ میلیون ریالی، رشد ۲۷ درصدی نسبت به سال ۹۶ را تجربه کند.

به گزارش اقتصادآنلاین ، مجمع شرکت آهنگری تراکتورسازی برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۹۷ درحالی برگزار شد که این شرکت از وضعیت ثبات و پایداری قابل قبولی نسبت به سایر رقبا در صنعت قطعه سازی برخوردار است. در این مجمع، پدرام باویلی عضو هیات مدیره «خاهن» به ارائه گزارش عملکرد شرکت در سال مالی منتهی به 29 اسفند 97 پرداخت. وی در ابتدا با اشاره معضلات و چالش های پیش روی صنعت خودرو پس از اعمال تحریم های ظالمانه و تاثیرپذیری صنایع پایین دست از این مشکلات، گفت: با توجه به اینکه صنعت آهنگری وابستگی شـدیدی بـه صـنعت خـودرو دارد و در واقـع خودروسـازان بزرگتـرین مشـتری ایـن صنعت را تشکیل میدهند ، بنابر این هرگونه تاثیر بر وضعیت صنعت خودروسازی ، اثر مستقیم خود را در صنعت آهنگری بر جای میگذارد. اما با تلاش های صورت پذیرفته در مجموعه اهنگری تراکتورسازی، در سال 97 که یکی از سخت ترین سال های صنعت خودروسازی بود، توانستیم در بهترین شرایط سوداوری شرکت را حفظ کنیم.

خاهن در یک نگاه

گفتنی است شرکت آهنگری تراکتورسازی ایران با ١٧ خط تولید متشـکل از ماشـین هـای آهنگـری افقـی و عمـودی بـا ظرفیـت ٢٠٠ الـی ٨٠٠٠ تن ، تجهیزات مدرن منحصر به فرد در داخل کشور، در حقیقت نقش رهبری این صنعت را در داخل کشور بعهده دارد. از سویی دیگر همچنین بـا نصـب و راه انـدازی سـه خـط تو لیـدی جدیـد ٢٥٠٠ ، ١٤٥٠ و ٨٠٠ تنیـدر سـال هـای ١٣٩٥ و ١٣٩٦ و ، بهـره برداری از آنها در سال ١٣٩٧ که منجر به تکمیل و ایجاد هارمونی لازم برای پوشش کلیه اوزان در سطح مطلوب ، بر اساس نرم قطعات مورد نیاز مشتریان گردیده است ، از قدرت رقابتی فوق العـاده ای نسـبت بـه سـایر تولیـد کننـدگان قطعـات فـورج برخوردار میباشد.

البته مدیرعامل خاهن در این مجمع به نیاز کشور به تولیدات قطعه سازی ها اشاره کرد و گفت: طبق برآوردهای بعمل آمده کل نیاز کشور به قطعات آهنگری در محدوده کاری شرکت آهنگری تراکتورسازی ایران بالغ بر ١٠٠ هـزار تـن در سـال مـی باشـد. وی افزود: بـا توجـه بـه بررسـی هـای انجـام یافتـه ظرفیـت اسـمی کـل شـرکت هـای مشـابه آهنگـری تراکتورسازی ایران جمعاً دارای ظرفیت اسمی به میزان ١٤٦ هـزار تـن در سـال مـی باشـند . بـا فـرض آنکـه ایـن شـرکت هـا بـا حدود٦٠ درصد ظرفیت اسمی خود در سال ١٣٩٨ تولید نمایند بنابراین ظرفیت واقعی تولید قطعات فورج در داخل کشـور تقزیبـاً ٨٧ هزار تن برآورد میگردد . حال با در نظر گرفتن برنامه تولید ١٧٠٠٠تن درسال ١٣٩٨ توسط شرکت آهنگری تراکتورسازی ایران میتوان برآورد نمـود که تقریباً ١٩ درصد قطعات آهنگری موردنیازکشور توسط شرکت آهنگری تراکتورسازی ایران تولید خواهدگردید.

باویلی در ضمن سخنانش با تاکید بر حفظ و ارتقای سهم از بازار محصولات آهنگری تراکتورسازی، گفت: مهم ترین ستراتژی شرکت،  حفظ برتری در رهبری بازار داخلی و دستیابی به سهم بازار٢٥ درصد تولید داخلی است.

تولیدات آهنگری تراکتوری سازی در سالی که گذشت

باوجو شرایط که ذکر شد، شرکت تراکتورسازی آهنگری در سال 97توانسته تا حدوداً ٩٠ درصد از برنامه تعدیلی مصوب را محقق نماید و در مقایسه با میزان تولید سـال قبـل و باتوجـه بـه مشکلات پیش آمده برای کشور ، با کاهش ٢٢ درصدی از نظر وزنی روبرو بوده است.

به گفته باویلی، با توجه به اینکه صنعت آهنگری وابستگی شـدیدی بـه صـنعت خـودرو دارد و در واقـع خودروسـازان بزرگتـرین مشـتری ایـن صنعت را تشکیل میدهند ، بنابر این هرگونه تاثیر بر وضعیت صنعت خودروسازی ، اثر مستقیم خود را در صنعت آهنگری بر جای میگذارد.

این در حالی است که با وجود کاهش اندک در میزان تولیدات، این شرکت در سال گذشته توانسته بالغ بر یک هزار و 746 میلیارد ریال درآمد کسب کند که تنها کاهش یک درصدی را نسبت به سال 96 نشان می دهد. از سوی دیگر اما فروش داخلی محصولات با رشد 14 درصدی به رقم یک هزار و 417 میلیارد ریال رسیده است.

خاهن سربلند از سالی سخت

در ادامه جلسه مجمع، پدرام باویلی به فعالیت های انجام شده در سال گذشه اشاره کرد که اهم این موارد عبارت بود از:

  • طراحی قالب قطعات پیچیدة، با مدنظر قراردادن دانش،تخصص وتجربیات پرسنل مجرب امور طراحی مهندسی.
  • بهره برداری از دستگاه های پرس، ۸۰۰، ۱۴۵۰ و ۲۵۰۰ تنی که در سال گذشته نصب و راه اندازی شده است از دیگر اقدامات قابل توجه شرکت در سال مالی منته به اسفند ۹۷ است.
  • بهره برداری از کارخانه طراحی و ساخت قالب های دایکاست و ریژه
  • اخذ گریدA در ارزیابی توانمندی های شرکت آهنگری در فرآیند ارتقاء تامین کنندگان شرکت ساپکو بر اساس امتیازات کسب شده در ارزیابی توانمندی های شرکت آهنگری در معیارهای هفتگانه و با اعمال ضرایب هر معیار نیز از دیگر دستاوردهای خاهن در سال ۹۷ بود.

البته به این موضوع مهم نیز باید اشاره کرد که شرکت درسال١٣٩٧دوبار با ارائه گزارشات توجیهی واخذ نظر بازرس قانونی وحسابرس نسبت به افزایش سرمایة ٥٠درصدی درمرداد ماه وازمحل مطالبات حال شده سهامداران وبرای باردوم دراسفندماه نسبت به افزایش سرمایة٤٦.٨درصدی ازمح لسود انباشته اقدام نمود که با اخذمجوزسازمان بورس و اوراق بهادار ومصوبه مجمع عمومی فوق العاده اقدام گردیده است.

افق های پیش روی آهنگری تراکتورسازی

باویلی در انتها به عمده ترین برنامه های شرکت آهنگری تراکتورسازی ایران در سال ١٣٩٨ به شرح زیر اشاره کرد:

  • پیش بینی تولید ۱۷۰۰۰ هزار تن انواع محصول که ٥٠٠ تن مربوط به پیشبینی صادرات و ١٦٥٠٠ تن مربوط به فروش داخلی است.
  • تلاش در جهت افزایش توسعه تنوع محصول و دستیابی به بازارهای جدید در داخل علی الخصوص در خارج از کشور
  •  تاکید بر استفاده از امکانات کارخانه تازه تاسیس دای کست و همچنین کارگـاه قالـب سـازی و درآمـد زایـی از طریـق ارائـه خدمات سـاخت قالـب و ابـزار و دسـتیابی بـه درآمـد بـیش از ٥٢٠میلیـارد ریـال ناشـی از فـروش محصـولات فرعـی و ارائـه خدمات ساخت قالب به خارج از سازمان
  • توجه به افزایش بهره وری برای کـاهش هزینـه هـا و در نتیجـه کـاهش قیمـت تمـام شـده از طریـق اسـتفاده بهینـه از منـابع و امکانات بالقوه سازمان و همچنین با بهره گیری بیش از پیش از دانش و تکنولوژی داده ها

سودآوری خاهن در خدمت توسعه و سرمایه گذاری

در پایان این مجمع و پس از تصویب صورت های مالی سال ۹۷، مدیرعامل خاطرنشان کرد که با انجام سرمایه گذاری هایی که توجیه اقتصای قابل قبولی در این شرکت دارند، می توان رقاپت پذیری شرکت را بیش از گذشته افزایش داد. در نتیجه تصمیم گیری برای سرمایه گذاری، سهامداران با درخواست هیات مدیره در خصوص تقسیم سود حداقلی به منظور تامین نقدینگی در جهت توسعه زیرساخت های شرکت آهنگری تراکتورسازی موافقت کرده و سود ۲۰ ریالی به ازای هر سهم را به تصویب رساندند.

ارسال نظر

آخرین قیمت ها از کف بازار
سایر بخش های خبری