شرکت های بزرگ معدنی و صنایع معدنی طی بهار امسال رشد تولید را تجربه کردند به طوری که تولید آلومینیوم ۶۳درصد افزایش یافت.

عناوین بیشتر