تناقض رفتاری وزارت صمت از حرف تا عمل در حوزه معدن بررسی شد

اگرچه این روزها وزارت صنعت، معدن و تجارت سعی دارد به مناسبت‌های مختلف خود را پیشتاز در حمایت از تولید و رفع موانع این…

عناوین بیشتر