ارزیابی آثار رفاهی ناشی از پیشرفت تکنولوژی تولید ذرت در ایران

در این مطالعه با به کارگیری آمار سری زمانی سال های ۸۶-۱۳۴۰، ابتدا معادلات عرضه و تقاضای محصول ذرت، با در نظر گرفتن پدیده همبستگی همزمان، برازش و سپس اثرات بهبود تکنولوژی بر رفاه تولیدکنندگان و مصرف کنندگان، و در نهایت رفاه اجتماعی در قالب سه سناریوی ۲، ۵ و ۱۰ درصد کاهش قیمت، ناشی از بهبود تکنولوژی بررسی گردید.

همواره دولت ها در طی زمان به منظور حمایت از تولید کنندگان یا مصرف کنندگان ابزارهای سیاستی متنوعی را به کار گرفته اند. این ابزارها را به طورکلی می توان به دو دسته کلی ابزارهای حمایت از تولید کننده و حمایت از مصرف کننده تقسیم کرد. از جمله ابزارهای دولت جهت حمایت از تولید، فراهم آوردن شرایط بهبود تکنولوژی می باشد. در این مطالعه با به کارگیری آمار سری زمانی سال های 86-1340، ابتدا معادلات عرضه و تقاضای محصول ذرت، با در نظر گرفتن پدیده همبستگی همزمان، برازش و سپس اثرات بهبود تکنولوژی بر رفاه تولیدکنندگان و مصرف کنندگان، و در نهایت رفاه اجتماعی در قالب سه سناریوی 2، 5 و 10 درصد کاهش قیمت، ناشی از بهبود تکنولوژی بررسی گردید. بر اساس نتایج به دست آمده کشش قیمتی تقاضا -0.43 و کشش قیمتی عرضه 0.24 می باشد. همچنین یافته ها نشان می دهد که در تمامی سناریوها سهم مازاد رفاه تولید کننده از کل مازاد رفاه اجتماعی بیش از 65 درصد بوده است.

*این مقاله به قلم دکتر مجید احمدیان به همراه سایر همکارانش در بهار 1389 در مجله پژوهش‌های ترویج و آموزش کشاورزی به چاپ رسیده است.

برای دسترسی به متن کامل مقاله به این لینک مراجعه کنید.

بیشتر بخوانید
ارسال نظر

آخرین قیمت ها از کف بازار
سایر بخش های خبری