{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
میزان تسهیلات پرداخت شده از سوی بانک ها در پایان آبان ماه 92 در حالی که با 6 درصد کاهش نسبت به مدت مشابه سال قبل به 94 درصد رسیده است که نسبت تسهیلات به منابع بایدحدود 84 درصد باشد. ( منبع )
ارسال نظر