{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}

اژه ای گفت: اگر قاضی بخواهد با ارز و یوروی کنونی برای بابک زنجانی قرار وثیقه محاسبه کند، حدود 8 یا 9 هزار میلیارد تومان باید وثیقه برای وی صادر شود که اگر نتوانست این وثیقه را تأمین کند، باید در زندان بماند.( منبع )

ارسال نظر