{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
کد خبر 6982

امروز در بازار آتی ها چه گذشت؟

آخرین قیمت های سکه در بازار آتی، همچنین اختلاف آن با سکه های نقدی در ماه های مختلف از شهریور تا آذر بر اساس طلا و بر اساس دلار در روز دوشنبه به شرح زیر بود؛

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از آتیریت، آخرین قیمت های سکه در بازار آتی، همچنین اختلاف آن با سکه های نقدی در ماه های مختلف از شهریور تا آذر بر اساس طلا و بر اساس دلار در روز دو شنبه به شرح زیر بود:

نرخ سکه تمام

قیمت

تغییر

کمترین

بیشترین

اختلاف با نقدی

نقدی

9,550,000

(1.07%) 100,000

9,440,000

9,800,000

(0.00%) 0

شهریور 1391

9,596,000

(3.23%) 300,000

9,350,000

9,670,000

(0.47%) 45,000

مهر 1391

9,815,000

(1.87%) 180,000

9,500,000

9,940,000

(2.77%) 265,000

آبان 1391

10,040,000

(2.14%) 208,000

9,797,000

10,160,000

(4.87%) 465,000

آذر 1391

10,321,000

(1.99%) 201,000

10,013,000

10,454,000

(7.98%) 757,000

بر اساس طلا

9,564,550

(1.85 %) 173,480

-

-

(0.15%) 14,030

بر اساس دلار

10,480,870

(4.99%) 485,620

-

-

(9.77%) 926,330

نسبت سکه آتی

شهریور 1391

مهر 1391

آبان 1391

آذر 1391

شهریور 1391

(0.00%) 0

(2. 24 %-) 220,000-

(4.19%-) 420,000-

(6.91%-) 712,000-

مهر 1391

(2.29%) 220,000

(0.00%) 0

(2.01%-) 200,000-

(4.77%-) 492,000-

آبان 1391

(4.38%) 420,000

(2.05%) 200,000

(0.00%) 0

(2.83%-) 292,000-

آذر 1391

(7.42%) 712,000

(5.01%) 492,000

(2.92%) 292,000

(0.00%)0

ارسال نظر