{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
کد خبر 4329

بازار سکه به کدام سو می رود؟

بازار آتی سکه امروز را با نزول نرخ ها به پایان برد. در حالی که قیمت سکه امروز چهارشنبه در بازار نقدی برابر ۷۱۱۰۰۰ تومان است، قیمت (آخرین معامله) سکه آتی سررسید تیر برابر ۷۰۸۶۰۰ تومان، قیمت سکه آتی سررسید مرداد برابر ۷۴۰۰۰۰ تومان، قیمت سکه آتی سررسید شهریور برابر ۷۸۲۸۰۰ تومان و در نهایت قیمت سکه آتی سررسید مهرماه برابر ۸۱۶۰۰۰ تومان است.

چهارشنبه 21 تیر، ساعت 18:30:

به گزراش اقتصادآنلاین، بازار آتی سکه امروز را با نزول نرخ ها به پایان برد. در حالی که قیمت سکه امروز چهارشنبه در بازار نقدی برابر 711000 تومان است، انتظارات فعالان بازار از قیمت سکه و بازدهی آن در ماه های آتی که در قیمت سکه آتی در سررسیدهای ماه های آینده انعکاس یافته، به این شرح است:

قیمت (آخرین معامله) سکه آتی سررسید تیر برابر 708600 تومان، قیمت سکه آتی سررسید مرداد برابر 740000 تومان، قیمت سکه آتی سررسید شهریور برابر 782800 تومان و در نهایت قیمت سکه آتی سررسید مهرماه برابر 816000 تومان است.

به این ترتیب می توان دریافت که بازدهی مورد انتظار نگه داری سکه با توجه به قیمت ها در بازار آتی سکه، تا پایان تیرماه منفی 0.4 درصد، تا پایان مرداد 4.1 درصد، تا پایان شهریور 10.1 درصد و تا پایان مهرماه 14.8 درصد است.

بازار آتی سکه: انتظارات فعالان بازار از قیمت سکه در ماه های آینده

بازار آتی سکه، سه شنبه، ساعت 18:30
نوع سکه تومان تغییرات روزانه تغییرات هفتگی انتظار بازدهی تا سررسید
نقد ۷۱۱,۰۰۰ -۱۳,۰۰۰ -۳۹,۰۰۰
-1.83% -5.20%
آتی تیر ۷۰۸,۶۰۰ -۱۶,۹۰۰ -۵۸,۴۰۰ -۲,۴۰۰
-2.38% -7.61% -0.34%
آتی مرداد ۷۴۰,۰۰۰ -۱۸,۹۰۰ -۶۹,۹۰۰ ۲۹,۰۰۰
-2.55% -8.63% 4.08%
آتی شهریور ۷۸۲,۸۰۰ -۲۶,۶۰۰ -۸۶,۰۰۰ ۷۱,۸۰۰
-3.40% -9.90% 10.10%
آتی مهر ۸۱۶,۰۰۰ -۲۳,۸۰۰ -۸۸,۰۰۰ ۱۰۵,۰۰۰
-2.92% -9.73% 14.77%
توجه: تغیرات نسبت به قیمت آخرین معامله و نه قیمت تسویه محاسبه شده است.

چهارشنبه 21 تیر، ساعت 11:45:

به گزراش اقتصادآنلاین، بازار آتی سکه امروز را با نزول نرخ ها ادامه می دهد. در حالی که قیمت سکه امروز چهارشنبه (ساعت 11:45) در بازار نقدی برابر 716000 تومان است، انتظارات فعالان بازار از قیمت سکه و بازدهی آن در ماه های آتی که در قیمت سکه آتی در سررسیدهای ماه های آینده انعکاس یافته، به این شرح است:

قیمت (آخرین معامله) سکه آتی سررسید تیر برابر 713000 تومان، قیمت سکه آتی سررسید مرداد برابر 745000 تومان، قیمت سکه آتی سررسید شهریور برابر 794000 تومان و در نهایت قیمت سکه آتی سررسید مهرماه برابر 824000 تومان است.

به این ترتیب می توان دریافت که بازدهی مورد انتظار نگه داری سکه با توجه به قیمت ها در بازار آتی سکه، تا پایان تیرماه منفی 0.4 درصد، تا پایان مرداد 4 درصد، تا پایان شهریور 10.9 درصد و تا پایان مهرماه 15.1 درصد است.

بازار آتی سکه: انتظارات فعالان بازار از قیمت سکه در ماه های آینده

بازار آتی سکه، سه شنبه، ساعت 11:45
نوع سکه تومان تغییرات روزانه تغییرات هفتگی انتظار بازدهی تا سررسید
نقد ۷۱۶,۰۰۰ -۸,۰۰۰ -۳۴,۰۰۰
-1.12% -4.53%
آتی تیر ۷۱۳,۰۰۰ -۱۲,۵۰۰ -۵۴,۰۰۰ -۳,۰۰۰
-1.75% -7.04% -0.42%
آتی مرداد ۷۴۵,۰۰۰ -۱۳,۹۰۰ -۶۴,۹۰۰ ۲۹,۰۰۰
-1.87% -8.01% 4.05%
آتی شهریور ۷۹۴,۰۰۰ -۱۵,۴۰۰ -۷۴,۸۰۰ ۷۸,۰۰۰
-1.94% -8.61% 10.89%
آتی مهر ۸۲۴,۰۰۰ -۱۵,۸۰۰ -۸۰,۰۰۰ ۱۰۸,۰۰۰
-1.92% -8.85% 15.08%
توجه: تغیرات نسبت به قیمت آخرین معامله و نه قیمت تسویه محاسبه شده است.

سه شنبه 20 تیر، ساعت 19:

به گزراش اقتصادآنلاین، بازار آتی سکه امروز را با صعود نرخ ها به پایان برد. در حالی که قیمت سکه امروز سه شنبه در بازار نقدی برابر 724000 تومان است، انتظارات فعالان بازار از قیمت سکه و بازدهی آن در ماه های آتی که در قیمت سکه آتی در سررسیدهای ماه های آینده انعکاس یافته، به این شرح است:

قیمت (آخرین معامله) سکه آتی سررسید تیر برابر 725500 تومان، قیمت سکه آتی سررسید مرداد برابر 758900 تومان، قیمت سکه آتی سررسید شهریور برابر 809400 تومان و در نهایت قیمت سکه آتی سررسید مهرماه برابر 839800 تومان است.

به این ترتیب می توان دریافت که بازدهی مورد انتظار نگه داری سکه با توجه به قیمت ها در بازار آتی سکه، تا پایان تیرماه 0.2 درصد، تا پایان مرداد 4.8 درصد، تا پایان شهریور 11.8 درصد و تا پایان مهرماه 16 درصد است.

بازار آتی سکه: انتظارات فعالان بازار از قیمت سکه در ماه های آینده

بازار آتی سکه، سه شنبه، ساعت 19
نوع سکه تومان تغییرات روزانه تغییرات هفتگی انتظار بازدهی تا سررسید
نقد ۷۲۴,۰۰۰ ۱۴,۰۰۰ -۴,۰۰۰
1.93% -0.55%
آتی تیر ۷۲۵,۵۰۰ ۱۷,۳۰۰ -۱۶,۲۰۰ ۱,۵۰۰
2.38% -2.18% 0.21%
آتی مرداد ۷۵۸,۹۰۰ ۱۲,۲۰۰ -۲۴,۶۰۰ ۳۴,۹۰۰
1.61% -3.14% 4.82%
آتی شهریور ۸۰۹,۴۰۰ ۱۰,۸۰۰ -۲۹,۶۰۰ ۸۵,۴۰۰
1.33% -3.53% 11.80%
آتی مهر ۸۳۹,۸۰۰ ۱۲,۸۰۰ -۳۸,۲۰۰ ۱۱۵,۸۰۰
1.52% -4.35% 15.99%
توجه: تغیرات نسبت به قیمت آخرین معامله و نه قیمت تسویه محاسبه شده است.
ارسال نظر