{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}

بر اساس گزارش نرخ تورم و شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای کل کشور (نرخ تورم ملی و شاخص ملی) که مرکز آمار ایران آن را منتشر کرده، تورم سال گذشته محاسبه شده توسط این مرکز ۲.۸ درصد بیش از تورم اعلام شده بانک مرکزی بوده‌ است.

بر اساس گزارش نرخ تورم و شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای کل کشور (نرخ تورم ملی و شاخص ملی) که مرکز آمار ایران آن را منتشر کرده، تورم سال گذشته محاسبه شده توسط این مرکز 2.8 درصد بیش از تورم اعلام شده بانک مرکزی بوده‌ است . این گزارش نشان می‌دهد که نرخ تورم محاسبه شده توسط بانک مرکزی و مرکز آمار ایران با هم متفاوت است، اگر چه سال پایه در نظر گرفته شده برای محاسبه این اعداد نیز با هم تفاوت دارد .

سال
نرخ تورم اعلام شده توسط بانک مرکزی
نرخ تورم اعلام شده توسط مرکز آمار
1386
18.4
17.2
1387
25.4
25.8
1388
10.8
9.7
1389
12.4
15.2
ارسال نظر