{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
کد خبر 4336

مرکز آمار ایران اعلام کرد: در زمستان سال گذشته تعداد پروانه‌های ساختمانی صادر شده در شهر تهران نسبت به سال ۸۹، حدود ۹۷ درصد افزایش داشته است، همچنین در کل کشور به جز تهران این رقم ۱۰ درصد کاهش را نشان می‌دهد.

اقتصادآنلاین/گروه مسکن:

مرکز آمار ایران اعلام کرد: در زمستان سال گذشته تعداد پروانه‌های ساختمانی صادر شده در شهر تهران نسبت به سال 89، حدود 97 درصد افزایش داشته است، همچنین در کل کشور به جز تهران این رقم 10 درصد کاهش را نشان می‌دهد.

به گزارش مهر، مرکز آمار ایران اعلام کرد: در زمستان 90 تعداد 60 هزار و 128 واحد مسکونی در پروانه های صادر شده برای احداث ساختمان از سوی شهرداری تهران پیش بینی شده است که نسبت به فصل گذشته بیش از 38.6 درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود 83.6 درصد افزایش داشته است. متوسط تعداد واحد مسکونی برای هریک از این پروانه ها 7.1 بوده است.

همچنین تعداد 8 هزار و 457 پروانه احداث ساختمان ازسوی شهرداری تهران در زمستان 90 صادر شده است که نسبت به فصل گذشته حدود 38.7 درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود 97.2 درصد افزایش داشته است.

مجموع مساحت زیربنا در پروانه های صادر شده برای احداث ساختمان از سوی شهرداری تهران در زمستان 90 بالغ بر 9 میلیون و 777 هزار مترمربع بوده است که نسبت به فصل گذشته حدود 45.8 درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود 95.2 درصد افزایش داشته است. متوسط مساحت زیربنای این دسته از پروانه ها در دوره مورد بررسی یک هزار و 156 مترمربع بوده است.

در این گزارش آمده است: مجموع مساحت زمین در پروانه های صادر شده برای احداث ساختمان در حدود 2 میلیون و 202 هزار مترمربع بوده است که نسبت به فصل گذشته حدود 41.5 درصد افزایش داشته است. متوسط مساحت زمین در هر پروانه احداث ساختمان در حدود 260 مترمربع بوده است.

همچنین در زمستان 90 تعداد 155 هزار و 87 واحد مسکونی در پروانه های صادر شده برای احداث ساختمان از سوی شهرداری های کشور به جز تهران پیش بینی شده است که نسبت به فصل گذشته حدود 33.2 درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود 22.6 درصد کاهش داشته است. متوسط تعداد واحد مسکونی در هر پروانه احداث ساختمان حدود 3 واحد بوده است.

تعداد 54 هزار و 48 پروانه احداث ساختمان از سوی شهرداری های کشور در زمستان 90 صادر شده است که نسبت به فصل گذشته حدود 43.5 درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه سال گذشته 10.6 درصد کاهش داشته است.

براساس این گزارش، مجموع مساحت زیربنا در پروانه های صادر شده برای احداث ساختمان در زمستان 90 حدود 23544.6 هزار مترمربع بوده است که نسبت به فصل گذشته حدود 37.7 درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود 11 درصد کاهش داشته است. متوسط مساحت زمین در هر پروانه ها حدود 436 مترمربع بوده است.

مجموع مساحت زمین در پروانه های صادر شده برای احداث ساختمان در زمستان 90 حدود 20203.3 هزار مترمربع بوده است که نسبت به فصل گذشته حدود 58.6 درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود 10.6 درصد کاهش داشته است. متوسط مساحت زمین در هر پروانه احداث ساختمان در حدود 374 مترمربع بوده است.

براین اساس توزیع پروانه های احداث ساختمان مسکونی بر حسب نوع اسکلت و مصالح عمده بکار رفته در بنای آنها در زمستان 90 نشان می دهد که 27 درصد این پروانه ها برای احداث ساختمان های اسکلت فلزی، 46.7 درصد برای احداث ساختمان های بتون آرمه، 24.9 درصد برای احداث ساختمان هایی با آجر و آهن و 1.4 درصد برای احداث ساختمان هایی با سایر مصالح بوده است.

ارسال نظر