{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
کد خبر 3505

انتظار بازدهی ۲۰.۱ درصدی سکه تا پایان مهرماه

بازار آتی سکه امروز روز پرنوسانی را پشت سر گذاشت. در حالی که قیمت سکه امروز دوشنبه در بازار نقدی برابر ۷۰۲۰۰۰ تومان بسته شد، قیمت (آخرین معامله) سکه آتی سررسید تیر برابر ۷۱۹۲۰۰ تومان، قیمت سکه آتی سررسید مرداد برابر ۷۶۲۰۰۰ تومان، قیمت سکه آتی سررسید شهریور برابر ۸۰۹۶۰۰ تومان و در نهایت قیمت سکه آتی سررسید مهرماه برابر ۸۴۳۰۰۰ تومان است.

دوشنبه 5 تیر، ساعت 19:

به گزراش اقتصادآنلاین، بازار آتی سکه امروز روز پرنوسانی را پشت سر گذاشت. در حالی که قیمت سکه امروز دوشنبه در بازار نقدی برابر 702000 تومان بسته شد، انتظارات فعالان بازار از قیمت سکه و بازدهی آن در ماه های آتی که در قیمت سکه آتی در سررسیدهای ماه های آینده انعکاس یافته، به این شرح است:

قیمت (آخرین معامله) سکه آتی سررسید تیر برابر 719200 تومان، قیمت سکه آتی سررسید مرداد برابر 762000 تومان، ق یمت سکه آتی سررسید شهریور برابر 809600 تومان و در نهایت قیمت سکه آتی سررسید مهرماه برابر 843000 تومان است.

به این ترتیب، انتظار بازدهی سکه با توجه به قیمت ها در بازار آتی سکه، تا پایان تیرماه 2.4 درصد، تا پایان مرداد 8.5 درصد، تا پایان شهریور 15.3 درصد و تا پایان مهرماه 20.1 درصد است.

بازار آتی سکه، دوشنبه، ساعت 19
نوع سکه تومان تغییرات روزانه تغییرات هفتگی انتظار بازدهی تا سررسید
نقد ۷۰۲,۰۰۰ -۲,۰۰۰ ۱۹,۰۰۰
-0.28% 2.78%
آتی تیر ۷۱۹,۲۰۰ -۱,۴۰۰ ۵,۲۰۰ ۱۷,۲۰۰
-0.19% 0.73% 2.45%
آتی مرداد ۷۶۲,۰۰۰ ۱,۰۰۰ ۱۹,۰۰۰ ۶۰,۰۰۰
0.13% 2.56% 8.55%
آتی شهریور ۸۰۹,۶۰۰ ۱,۴۰۰ ۲۴,۷۰۰ ۱۰۷,۶۰۰
0.17% 3.15% 15.33%
آتی مهر ۸۴۳,۰۰۰ ۲,۵۰۰ ۳۱,۱۰۰ ۱۴۱,۰۰۰
0.30% 3.83% 20.09%
توجه: تغیرات نسبت به قیمت آخرین معامله و نه قیمت تسویه محاسبه شده است.

دوشنبه 5 تیر، ساعت 13:15:

به گزراش اقتصادآنلاین، هم اکنون بازار آتی سکه با توجه به کاهش قیمت سکه، سرخپوش است. در حالی که قیمت سکه امروز دوشنبه (ساعت 13:15) در بازار نقدی برابر 700000 تومان است، انتظارات فعالان بازار از قیمت سکه و بازدهی آن در ماه های آتی که در قیمت سکه آتی در سررسیدهای ماه های آینده انعکاس یافته، به این شرح است:

قیمت (آخرین معامله) سکه آتی سررسید تیر برابر 715600 تومان، قیمت سکه آتی سررسید مرداد برابر 754000 تومان، ق یمت سکه آتی سررسید شهریور برابر 804000 تومان و در نهایت قیمت سکه آتی سررسید مهرماه برابر 838000 تومان است.

به این ترتیب، انتظار بازدهی سکه با توجه به قیمت ها در بازار آتی سکه، تا پایان تیرماه 2.2 درصد، تا پایان مرداد 7.7 درصد، تا پایان شهریور 14.8 درصد و تا پایان مهرماه 19.7 درصد است.

بازار آتی سکه، دوشنبه، ساعت 13:15
نوع سکه تومان تغییرات روزانه تغییرات هفتگی انتظار بازدهی تا سررسید
نقد ۷۰۰,۰۰۰ -۴,۰۰۰ ۱۷,۰۰۰
-0.57% 2.49%
آتی تیر ۷۱۵,۶۰۰ -۵,۰۰۰ ۱,۶۰۰ ۱۵,۶۰۰
-0.70% 0.22% 2.23%
آتی مرداد ۷۵۴,۰۰۰ -۷,۰۰۰ ۱۱,۰۰۰ ۵۴,۰۰۰
-0.93% 1.48% 7.71%
آتی شهریور ۸۰۴,۰۰۰ -۴,۲۰۰ ۱۹,۱۰۰ ۱۰۴,۰۰۰
-0.52% 2.43% 14.86%
آتی مهر ۸۳۸,۰۰۰ -۲,۵۰۰ ۲۶,۱۰۰ ۱۳۸,۰۰۰
-0.30% 3.21% 19.71%
توجه: تغیرات نسبت به قیمت آخرین معامله و نه قیمت تسویه محاسبه شده است.

دوشنبه 5 تیر، ساعت 10:30:

به گزراش اقتصادآنلاین، امروز بازار آتی سکه با افزایش اندک نرخ ها مواجه است. در حالی که قیمت سکه امروز دوشنبه (پیش از گشایش بازار) در بازار نقدی برابر 704000 تومان است، انتظارات فعالان بازار از قیمت سکه و بازدهی آن در ماه های آتی که در قیمت سکه آتی در سررسیدهای ماه های آینده انعکاس یافته، به این شرح است:

قیمت (آخرین معامله) سکه آتی سررسید تیر برابر 719000 تومان، قیمت سکه آتی سررسید مرداد برابر 761700 تومان، ق یمت سکه آتی سررسید شهریور برابر 809000 تومان و در نهایت قیمت سکه آتی سررسید مهرماه برابر 843000 تومان است.

به این ترتیب، انتظار بازدهی سکه با توجه به قیمت ها در بازار آتی سکه، تا پایان تیرماه 2.13 درصد، تا پایان مرداد 8.20 درصد، تا پایان شهریور 14.91 درصد و تا پایان مهرماه 19.74 درصد است.

بازار آتی سکه، دوشنبه، ساعت 10:30
نوع سکه تومان تغییرات روزانه تغییرات هفتگی انتظار بازدهی تا سررسید
نقد ۷۰۴,۰۰۰ ۰ ۲۱,۰۰۰
0.00% 3.07%
آتی تیر ۷۱۹,۰۰۰ -۱,۶۰۰ ۵,۰۰۰ ۱۵,۰۰۰
-0.22% 0.70% 2.13%
آتی مرداد ۷۶۱,۷۰۰ ۷۰۰ ۱۸,۷۰۰ ۵۷,۷۰۰
0.09% 2.52% 8.20%
آتی شهریور ۸۰۹,۰۰۰ ۸۰۰ ۲۴,۱۰۰ ۱۰۵,۰۰۰
0.10% 3.07% 14.91%
آتی مهر ۸۴۳,۰۰۰ ۲,۵۰۰ ۳۱,۱۰۰ ۱۳۹,۰۰۰
0.30% 3.83% 19.74%
توجه: تغیرات نسبت به قیمت آخرین معامله و نه قیمت تسویه محاسبه شده است.

یکشنبه 4 تیر، ساعت 19:

به گزراش اقتصادآنلاین، امروز بازار آتی سکه با نوسانات رو به بالای نرخ ها مواجه شد. در حالی که قیمت سکه امروز یکشنبه در بازار نقدی برابر 704000 تومان بسته شد، انتظارات فعالان بازار از قیمت سکه و بازدهی آن در ماه های آتی که در قیمت سکه آتی در سررسیدهای ماه های آینده انعکاس یافته، به این شرح است:

قیمت (آخرین معامله) سکه آتی سررسید تیر برابر 720600 تومان، قیمت سکه آتی سررسید مرداد برابر 761000 تومان، ق یمت سکه آتی سررسید شهریور برابر 808200 تومان و در نهایت قیمت سکه آتی سررسید مهرماه برابر 840500 تومان است.

به این ترتیب، انتظار بازدهی سکه با توجه به قیمت ها در بازار آتی سکه، تا پایان تیرماه 2.36 درصد، تا پایان مرداد 8.10 درصد، تا پایان شهریور 14.80 درصد و تا پایان مهرماه 19.39 درصد است.

بازار آتی سکه، یکشنبه، ساعت 19
نوع سکه تومان تغییرات روزانه تغییرات هفتگی انتظار بازدهی تا سررسید
نقد ۷۰۴,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰ ۲۴,۰۰۰
1.42% 3.53%
آتی تیر ۷۲۰,۶۰۰ ۶,۱۰۰ ۲۱,۶۰۰ ۱۶,۶۰۰
0.85% 3.09% 2.36%
آتی مرداد ۷۶۱,۰۰۰ ۸,۰۰۰ ۳۰,۰۰۰ ۵۷,۰۰۰
1.05% 4.10% 8.10%
آتی شهریور ۸۰۸,۲۰۰ ۵,۵۰۰ ۳۹,۳۰۰ ۱۰۴,۲۰۰
0.68% 5.11% 14.80%
آتی مهر ۸۴۰,۵۰۰ ۵,۰۰۰ ۴۹,۴۰۰ ۱۳۶,۵۰۰
0.59% 6.24% 19.39%
توجه: تغیرات نسبت به قیمت آخرین معامله و نه قیمت تسویه محاسبه شده است.

ارسال نظر