{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
کد خبر 33813

گزارشی از مصرف فرآورده های نفتی در دهمین هفته پاییز

بررسی آمار مصرف فرآورده های نفتی در دهمین هفته پاییز نسبت به هفته قبل آن از رشد ۳.۴ درصدی مصرف بنزین در کشور و رشد ۲۶ درصدی مصرف نفت سفید در کشور حکایت دارد.

در هفته گذشته (دوم تا هشتم آذر) متوسط مصرف بنزین در ایران به 66 میلیون و 414 هزار لیتر در روز رسید که نسبت به متوسط مصرف روزانه این فرآورده نفتی در هفته قبل از آن (64 میلیون و 257 هزار لیتر) رشدی 3.36 درصدی داشت. در این مدت بیشترین مصرف روزانه بنزین را در روز هفتم آذر با ثبت رقم 72 میلیون و 600 هزار لیتر و کمترین مصرف را در روز هشتم آذر به‌ میزان 56 میلیون و 400 هزار لیتر پشت سر گذاشتیم. هفته گذشته در مجموع 464 میلیون و 900 هزار لیتر بنزین در سراسر ایران در باک خودروها و موتورسیکلت‌ها به مصرف رسید که این میزان هم بنزین معمولی و هم بنزین سوپر را شامل می‌شود. *رشد 11 درصدی مصرف بنزین سوپر در هفته گذشته دوم آذر (شنبه) از مجموع 70 میلیون و 200 هزار لیتر بنزین مصرف شده در کشور، 3 میلیون و 900 هزار لیتر بنزین سوپر بوده که این مقدار در روزهای بعد تا روز جمعه (هشتم آذر) به ‌ترتیب 3 میلیون و 200 هزار لیتر، 3 میلیون و 200 هزار لیتر، 3 میلیون و 600 هزار لیتر، 3 میلیون و 700 هزار لیتر، 4 میلیون و 500 هزار لیتر و 2 میلیون و 900 هزار لیتر به ثبت رسید. متوسط مصرف بنزین سوپر در این مدت 3 میلیون و 571 هزار لیتر در روز بوده که نسبت به متوسط مصرف بنزین سوپر در هفته قبل از آن (3 میلیون و 214 هزار لیتر) 11.11 درصد رشد داشت. در هفته گذشته در مجموع 25 میلیون لیتر بنزین سوپر در سراسر کشور به مصرف رسید. *کاهش 12 درصدی مصرف گازوئیل در کشور دو هفته پیش (بیست و پنجم آبان تا اول آذر) متوسط مصرف روزانه گازوئیل کشور 108 میلیون و 486 هزار لیتر بود. اما در هفته گذشته (دوم تا هشتم آذر) با کاهش 12.33 درصدی در مصرف گازوئیل روبه‌رو بودیم، به‌طوری که متوسط مصرف روزانه گازوئیل ایران به 95 میلیون و 114 هزار لیتر رسید. در این مدت بیشترین مصرف روزانه گازوئیل در روز هفتم آذر به‌ میزان 108 میلیون و 700 هزار لیتر و کمترین میزان مصرف این فرآورده نفتی در روز هشتم آذر با ثبت رقم 78 میلیون و 200 هزار لیتر به ثبت رسید. در هفته گذشته در مجموع 665 میلیون و 800 هزار لیتر گازوئیل در کشور به مصرف رسید. *رشد 7.5 درصدی مصرف نفت کوره در کشور در دهمین هفته پاییز مصرف نفت‌کوره به‌طور متوسط روزانه 56 میلیون و 486 هزار لیتر بود. در این مدت در مجموع 395 میلیون و 400 هزار لیتر نفت‌کوره در سراسر کشور به مصرف رسید که نسبت به مصرف 367 میلیون و 300 هزار لیتری این فرآورده نفتی در هفته قبل از آن، از رشد 7.47 درصدی مصرف نفت‌کوره در کشور حکایت دارد. در این مدت بیشترین مصرف روزانه نفت کوره کشور در روز پنجم آذر با ثبت رقم 87 میلیون لیتر و کمترین میزان مصرف این فرآورده نفتی در روز ششم آذر با ثبت رقم 45 میلیون و 800 هزار لیتر در هر روز بود. *رشد 26 درصدی مصرف نفت‌سفید در کشور در هفته گذشته در مجموع 168 میلیون و 800 لیتر نفت سفید در سراسر ایران به مصرف رسید که این رقم از متوسط مصرف 24 میلیون و 114 هزار لیتری این فرآورده نفتی در هر روز خبر می‌دهد. به گزارش تسنیم، با توجه به اینکه مصرف نفت سفید کشور در دو هفته پیش، به‌طور متوسط روزانه 19 میلیون و 143 هزار لیتر بوده، مقایسه آمار مصرفی هفته گذشته و هفته ماقبل آن نشان می دهد مصرف این فرآورده نفتی در کشور با رشد 25.97 درصدی همراه بوده است. در این مدت بیشترین مصرف روزانه نفت سفید کشور در روز سوم آذر با ثبت رقم 29 میلیون و 400 هزار لیتر و کمترین میزان مصرف این فرآورده نفتی در روز دوم آذر با ثبت رقم 16 میلیون و 300 هزار لیتر بود.

ارسال نظر