{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
کد خبر 1558

براساس گزارش رسمی بانک مرکزی

طبق آمارهای بانک مرکزی در سال ۹۰ بیش از ۶.۴ میلیون چک به مبلغ ۳۵ هزار میلیارد تومان در اتاق پایاپای اسناد بانکی تهران برگشت خورده است.

به گزارش ایسنا، در سال 1390 در اتاق پایاپای اسناد بانکی تهران بیشترین میزان چک‌ها و اسناد در دهه 90 برگشت داده شده‌اند. بر این اساس طی سال 90 بیش از 51.4 میلیون برگ سند به مبلغی معادل 736 هزار میلیارد تومان مبادله شد. در این دوره متوسط شاخص‌های تعداد و مبلغ اسناد مبادله شده به ترتیب به اعداد 75.2 و 407.1 رسید که در مقایسه با سال 1389 به ترتیب چهار درصد و 17.2 درصد افزایش داشته است. طبق اعلام بانک مرکزی در سال 1390 حدود 6.4 میلیون برگ سند به مبلغی معادل 35 هزار میلیارد تومان در اتاق پایاپای اسناد بانکی تهران برگشت داده شد. در این دوره متوسط شاخص‌های تعداد و مبلغ اسناد برگشت داده شده به ترتیب به اعداد 187.9 و 530.7 رسید که نسبت به سال 1389 به ترتیب 8.9 درصد و 27.7 درصد افزایش یافته است. در سال 1390 نسبت اسناد برگشت داده شده به مبادله شده از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب به 12.4درصد و 4.8 درصد رسید. این نسبت‌ها در سال 1389 به ترتیب 11.9 درصد و 4.4 درصد بوده است. این آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد که در سال 90 تقریبا از هر 10 چک یک چک برگشت خورده است. براساس این گزارش بانک مرکزی در سال 89 نیز از 49 هزار اسناد مبادله شده بیش از پنج هزار و 800 سند برگشت خورده بود. ارزش این چک‌های برگشتی بیش از 27 هزار میلیارد تومان بود. در سال 89 سهم چک‌های برگشتی از کل اسناد از نظر تعداد 11و از نظر ارزش چهار درصد بود. این میزان در سال 88 نیز به ترتیب 10 و پنج درصد بود. در سال 88 از 47 هزار اسناد مبادله شده بیش از پنج هزار سند برگشت خورده بود. میزان کل مبلغ اسناد مبادله شده طی سال 88، بیش از 462 هزار میلیارد تومان و رقم اسناد برگشت خورده 23 هزار میلیارد تومان بود. همچنین در این گزارش بانک مرکزی به وضعیت اسناد مبادله و برگشت خورده در ماه پایانی سال گذشته نیز اشاره شده است. بر این اساس، در اسفند ماه سال 1390 در اتاق پایاپای اسناد بانکی تهران حدود 5.3 میلیون برگ سند به مبلغی معادل 86 هزار میلیارد تومان مبادله شد. در این ماه شاخص‌های تعداد و مبلغ اسناد مبادله شده به ترتیب به اعداد 93.8 و 574.2 رسید که در مقایسه با ماه قبل به ترتیب 16.4 درصد و 22.9 درصد و نسبت به ماه مشابه سال 1389 به ترتیب 7.4 درصد و 22 درصد افزایش داشته است. در ماه مورد بررسی 615 هزار برگ سند به مبلغی حدود چهار هزار میلیارد تومان در اتاق پایاپای اسناد بانکی تهران برگشت داده شد. شاخص‌های تعداد و مبلغ این اسناد در اسفند ماه 1390 به ترتیب به اعداد 217.5 و 743.7 رسید که نسبت به ماه قبل به ترتیب 4.5 درصد و 31.7 درصد و در مقایسه با ماه مشابه سال 1389 به ترتیب 13.3 درصد و 56.7 درصد افزایش نشان می‌دهد. در اسفند ماه سال 1390 نسبت‌های تعداد و مبلغ اسناد برگشت داده شده به مبادله شده به ترتیب به 11.5درصد و 4.8 درصد رسید. این نسبت‌ها در اسفند ماه سال 1389 به ترتیب 10.9 درصد و 3.7 درصد بوده است. بانک مرکزی همچنین در این گزارش علل برگشت خوردن چک را تکافو نداشتن موجودی شامل کلیه چک‌های برگشتی به عللی مانند تعطیلی ناخواسته شعب بانک‌ها، رعایت نشدن اصول صدور چک توسط صادر کننده (مغایرت عدد، حروف، تاریخ، مبلغ و ...) تطابق نداشتن امضا، مخدوش بودن چک، نقص ظهرنویسی و ... نیز اشاره کرده است.

ارسال نظر