{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}

مدیریت بازار شرکت بورس گزارش داد

بر اساس جدیدترین گزارش مدیریت بازار شرکت بورس، گروه بانک ها، موسسات اعتباری و سایر نهادهای پولی با ۱۰ شرکت و پیش بینی مبلغ ۴۲ هزار و ۲۱ میلیارد ریال سود همچنان درصدر فهرست بیشترین پیش بینی سود صنایع بورسی ایستاده است. همچنین گروه های فلزات اساسی، شرکت های چند رشته ای صنعتی، شرکت مخابرات، محصولات شیمیایی، خودرو و ساخت قطعات و استخراج کانه های فلزی در رده های بعدی جای دارند.

ارسال نظر