تست شخصیت امروز سعی کرده است مسئله زود رنجی و حساس بودن را به چالش بکشد.