{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
کد خبر 370764

وز‌یر دفاع در واکنش به ‌تحریم وزیر امور خارجه کشورمان تاکید کرد: سرمداران‌ آمریکا با این اقدام نشان دادند‌ اهل هیچ منطق و معیاری نیستند.

[ Photo,

ارسال نظر

آخرین قیمت ها از کف بازار
سایر بخش های خبری