{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
کد خبر 370123

آمار بانک مرکزی نشان داد؛

براساس آمار بانک مرکزی حدود ۱۳ میلیارد و ۵۵۰ میلیون تومان سفته و برات در چهار ماه نخست سال در شهر تهران فروخته شد که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل ۳۳.۵ درصد افزایش نشـان می‌دهد.

به گزارش اقتصادآنلاین، براساس تازه‌ترین آمار بانک مرکزی حدود ٤ میلیارد و 820 میلیون تومان سفته و برات در خرداد ماه ١٣٩٨ در شهر تهران فروخته شد که در مقایسه با ماه قبل 26.2 درصد کاهش و نسبت به ماه مشابه سال قبل 21.7 درصد افزایش داشته است.

همچنین در سه ماه اول سال ١٣٩٨ حدود 13 میلیارد و 550 میلیون تومان سفته و برات در شهر تهران فروخته شد که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل 33.5 درصد افزایش نشـان می‌دهد.

همچنین طبق آمار شعبه واخواست دادگستری استان تهران در خردادماه ١٣٩٨ معادل 700 برگ سفته و برات به مبلغی معادل 11 میلیارد و 340 میلیون تومان در شهر تهران واخواست گردید. در این ماه شاخص‌های تعداد و مبلغ سفته و برات واخواست شده به ترتیب به اعـداد 86.5 و 61.5 رسید که در مقایسه با ماه قبل از لحاظ تعداد 3.6 درصد افزایش و از لحاظ مبلغ 19.1 درصد کاهش و نسبت به ماه مشابه سال قبل شاخص تعداد و مبلغ به ترتیب 13.4 درصد و 83 درصد کاهش داشته است.

شاخص متوسط مبلـغ یک برگ سفته و برات واخواسـت شده در خرداد ماه ١٣٩٨ به عدد 71.1 رسید. عدد شاخص مذکور در خردادماه 1397 معادل 361.8 بوده است. در سه ماه اول سال ١٣٩٨ معادل یک هزار و 700 برگ سفته و برات بـه مبلغـی معادل 32 میلیارد و 530 میلیون تومان در شـهر تهران واخواسـت شد.

در این دوره متوسط شاخص‌های تعداد و مبلغ سفته و برات واخواست شده به ترتیب به اعداد 72.4 و 58.8 رسید که نسبت به دوره مشابه سال قبل به ترتیب 5.7 درصد و 63.3 درصد کاهش نشان می‌دهد. شاخص متوسط مبلغ یک برگ سفته و برات واخواست شده در سه ماه اول سال ١٣٩٨ به عدد 81.5 رسید. عدد شـاخص مذکور در سه ماه اول سال ١٣٩٧ معادل 179.3 بوده است.

ارسال نظر

آخرین قیمت ها از کف بازار
سایر بخش های خبری