{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
کد خبر 350494

بر اساس آمارها دارایی های دولت پس از کسر بدهی‌ها ا در حدود ۱۷ هزار هزار میلیارد تومان است.

همیشه این تصور وجود دارد که دولت کنترلی بر اقتصاد ندارد و نهادهای نظامی و موسسات دیگر اقتصاد ایران را در اختیار دارند.

دارایی دولت چقدر است؟

بر اساس آمار ارائه شده اندازه دارایی‌های دولت در حدود18.3  هزار هزار میلیارد تومان است.

بدهی‌های دولت نیز حداکثر 750 هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود. در واقع سرمایه در دست دولت تقریبا در حدود 17 هزار هزار میلیارد تومان است.

وضعیت دارایی‌های 5 ارگان اصلی که تحت نظارت دولت نیستند

ستاد اجرایی، بنیاد مستعفان، بنیاد تعاون سپاه، بنیاد تعاون ناجا و بنیاد تعاون ارتش مهمترین و اصلی ترین ارگان های اقتصادی کشور هستند که تحت نظارت دولت نیستند و در نحوه تامین درآمد هم قید برون سازمانی علنی ندارند.

هر چند درباره بنیاد مستضعفان عدد دارایی ها در صورت های حسابرسی شده اش تا پایان سال 94 مشخص است( 56 هزار میلیارد تومان) اما درباره سایر این نهادها صورت مالی ای در دست نیست. خبرگزاری رویترز در سال 2013 براوردی نسبتا متاخر از کل دارایی های ستاد اجرایی فرمان امام ارائه کرده که حدود 95 میلیارد دلار( حدود 400 هزار میلیارد تومان) است.

اگر چه به وضوح و به دلایل بسیار حجم سرمایه و نیز دارایی های تحت کنترل 3 بنیاد تعاون نظامی کمتر از ستاد اجرایی است. حتی اگر دارایی های سه نهاد باقی مانده دقیقا به اندازه ستاد اجرایی باشد و حتی با فرض این که دارایی های آن ها متناظر با سرمایه است و بدهی ندارند! جمع کل دارایی این پنج نهاد اصلی برابر است با هزار و ششصد و پنجاه و شش هزار میلیارد تومان خواهد بود.

در نهایت کل سایز همه  این پنج نهاد کمتر از 9 درصد دارایی های دولت است.

بر این اساس می‌توان نتیجه گرفت که اغلب دارایی های اقتصاد ایران در اختیار دولت قرار دارد.

در پایان باید متذکر شد که 17 هزار هزار میلیارد تومانی که به عنوان دارایی دولت در نظر گرفته شده است دارایی های خود دولت است و نه دارایی های تحت اختیار آن. برای مثال دارایی بنیاد شهید و صندوقهای بازنشستگی و... (نهادهای تحت اختیار دولت) در این برآورد در نظر گرفته نشده اند.

ارسال نظر

آخرین قیمت ها از کف بازار
سایر بخش های خبری