{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
کد خبر 260941

بر اساس اطلاعات مرکز آمار ایران مشخص شد؛

بر اساس اطلاعات مرکز آمار ایران تورم سالانه اسفند برای دهک اول ۹ درصد و برای دهک دهم ۷.۷ درصد بوده است.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، نتایج شاخص قیمت مصرف‌کننده «کل خانوارهای کشور» بر اساس دهک های هزینه‌ای در اسفندماه ١٣٩٦ بیانگر آن است که بیشترین عدد شاخص کل برابر ۱۱۱.۷ مربوط به دهک چهارم و کمترین عدد شاخص کل برابر ١١١.٣ در دهک دهم است.

کمترین تغییر ماهانه شاخص کل برابر ٠.٠ درصد در دهک اول و بیشترین تغییر ماهانه شاخص کل برابر ٠.٤ درصد در دهک دهم بوده است. بیشترین درصد تغییرات شاخص در دوازده ماه منتهی به اسفند١٣٩٦ (تورم سالانه)  ٩.٠ درصد در دهک اول و کمترین نرخ تورم ٧.٧ درصد در دهک دهم است.

نتایج شاخص قیمت مصرف‌کننده در گروه عمده «خوراکی ها ، آشامیدنی‌ها و دخانیات» بر اساس دهک های هزینه ای در این ماه نشان دهنده آن است که بیشترین عدد شاخص این گروه در اسفندماه ١٣٩٦ برابر ۱۱۶ در دهک هفتم و کمترین آن برابر ١١٤.٨ در دهک اول اتفاق افتاده است. در حالی که بیشترین تغییر ماهانه شاخص این گروه ٠.٥ درصد در دهک دوم و کمترین تغییر آن برابر ٠.١ درصد در دهک نهم است.

بیشترین درصد تغییرات شاخص این گروه در دوازده ماه منتهی به اسفندماه ١٣٩٦ (تورم سالانه) ١٢.٦ درصد در دهک دهم و کمترین نرخ تورم ١١.٣ درصد در دهک اول است.

نتایج شاخص قیمت مصرف کننده در گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» بر اساس دهک های هزینه ای در این ماه بیانگر آن است که بیشترین عدد شاخص در این گروه برابر ١١٠,٤ در دهک دهم و کمترین عدد شاخص در این گروه برابر ١٠٩.١ در دهک دوم است. در حالی که بیشترین تغییر ماهانه شاخص این گروه برابر ٠.٥ درصد در دهک دهم و کمترین تغییر آن برابر ٠.٠ درصد در دهک پنجم است.  بیشترین درصد تغییرات شاخص این گروه در دوازده ماه منتهی به اسفندماه ١٣٩٦ (تورم سالانه) ٧.٢ درصد در دهک اول و کمترین نرخ تورم ٦.٧ درصد در دهک دهم می باشد.اطلاعات بیشتر از طریق فایل پیوست قابل دستیابی است.

ارسال نظر

آخرین قیمت ها از کف بازار
سایر بخش های خبری