{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
کد خبر 214762

تداوم تورم تک رقمی در مرداد ماه

اطلاعات مرکز آمار ایران نشان می‌دهد کل نرخ تورم کالاها و خدمات مصرفی خانوار در ۱۲ ماه منتهی به مرداد سال ۱۳۹۶ نسبت به دوره مشابه سال قبل برای کل کشور ۷.۹ درصد، مناطق شهری ۷.۷ درصد و مناطق روستایی ۸.۸ درصد بوده است.

شاخص کل (بر مبنای100=1390) در مرداد سال 1396 برای کل کشور، مناطق شهری و روستایی به ترتیب 252.8، 249.6 و 265.8 را نشان می‌دهد که نسبت به ماه قبل برای کل کشور و مناطق شهری و روستایی به ترتیب 0.7، 0.6 و 1.0 درصد افزایش داشته است. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، افزایش شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) به ترتیب 8.2، 8.1 و 8.9 درصد است که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل برای کل کشور 0.9 واحد درصد و مناطق شهری و روستایی 0.8 واحد درصد کاهش یافته است.

درصد تغییرات شاخص کل (نرخ تورم کالاها و خدمات مصرفی خانوار) در 12 ماه منتهی به مرداد سال 1396 نسبت به دوره مشابه سال قبل برای کل کشور 7.9 درصد، مناطق شهری 7.7 درصد و مناطق روستایی 8.8 درصد است که نسبت به همین اطلاع در تیر 1396، برای کل کشور و مناطق روستایی بدون تغییر بوده و 0.1 واحد درصد برای مناطق شهری افزایش یافته است.

شاخص گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» در این ماه برای کل کشور، مناطق شهری و روستایی به ترتیب به عدد 303.6، 304.6 و 301.5 رسید که نسبت به ماه قبل، این اطلاع به ترتیب 0.8، 0.5 و 1.5 درصد افزایش نشان می‌دهد. شاخص گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» نسبت به ماه مشابه سال قبل برای کل کشور و مناطق شهری و روستایی به ترتیب 11.3، 11.0 و 11.9 درصد افزایش نشان می‌دهد. درصد تغییرات این گروه در 12 ماه منتهی به مرداد 1396 نسبت به دوره مشابه سال قبل برای کل کشور و مناطق شهری 11.2 درصد و برای مناطق روستایی  11.3 درصد است. شاخص گروه اصلی «خوراکی‌ها» در ماه مورد بررسی برای کل کشور، مناطق شهری و روستایی به ترتیب به عدد 301.4، 302.7 و 298.5 رسید که نسبت به ماه قبل به ترتیب 0.8، 0.5 و 1.5 درصد افزایش نشان می‌دهد. شاخص گروه اصلی «خوراکی‌ها» نسبت به ماه مشابه سال قبل برای کل کشور و مناطق شهری و روستایی به ترتیب 11.4، 11.1 و 12.1 درصد افزایش نشان می‌دهد. نرخ تورم 12 ماهه این گروه 11.3 درصد برای کل کشور و مناطق شهری و روستایی است.

شاخص گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» در مرداد 1396 برای کل کشور، مناطق شهری و روستایی به ترتیب به عدد 232.5، 230.7 و 241.8 رسید که نسبت به ماه قبل، این اطلاع برای کل کشور و مناطق شهری و روستایی 0.6 درصد افزایش داشته است. همچنین میزان افزایش شاخص گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب 6.7، 6.8 و 6.5 درصد بوده است. نرخ تورم 12 ماه منتهی به مرداد 1396 نسبت به دوره مشابه سال قبل این گروه برای کل کشور 6.3 درصد، مناطق شهری 6.2 درصد و مناطق روستایی 7.0 درصد است.

ارسال نظر

آخرین قیمت ها از کف بازار
سایر بخش های خبری