{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}

سقف ذخیره سهمیه برای سواری های شخصی تا 360 لیتر و به مدت 6 ماه است و آنچه مازاد بر 360 لیتر باشد، می‌سوزد؛ یعنی ذخیره نمی‌شود. (منبع)

ارسال نظر

آخرین قیمت ها از کف بازار
سایر بخش های خبری