{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}

افزایش حقوق برای دانشجومعلمان ماهانه ۲۰ میلیارد تومان بارمالی دارد. (منبع)

ارسال نظر

آخرین قیمت ها از کف بازار
سایر بخش های خبری