{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}

بر اساس اعلام دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی میانگین هر متر مربع مسکن در تهران ۱۳میلیون و ۱۸۰هزار تومان برآورد شده است. (منبع)

ارسال نظر

آخرین قیمت ها از کف بازار
سایر بخش های خبری