{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}

براساس مصوبه هیأت وزیران، ۳ هزار و ۳۰۰ دستگاه از ۱۳ هزار دستگاه خودرو سواری وارداتی در صورتی که از شبکه بانکی تأمین ارز شوند، از گمرک ترخیص خواهند شد. (منبع)

ارسال نظر