{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}

یک شرکت بازرگانی فعال به تعدادی نیروی فعال و با انگیزه در موارد زیر در تهران نیازمند است.

Capture

لطفا رزومه خود را به آدرس ایمیل زیر ارسال فرمائید.

آدرس ایمیل: info@ptaria.com

ارسال نظر