فاطمه نجفی

اقتصاددان

مدرک تحصیلی

کارشناس ارشد پژوهشی

توضیحات

گروه مدلسازی

سوابق تحصیلی

کارشناسی، مهندسی برق، گرایش الکترونیک، دانشگاه صنعتی شریف کارشناسی ارشد، مهندسی سیستم‌های اقتصادی اجتماعی، دانشگاه صنعتی شریف دانشجوی دکتری، اقتصاد پولی، دانشگاه تربیت مدرس

سوابق کاری

کارشناس ارشد پژوهشی، گروه مدلسازی، پژوهشکده پولی و بانکی، بانک مرکزی