رامین مجاب

اقتصاددان

مدرک تحصیلی

استادیار

توضیحات

گروه مدلسازی

سوابق تحصیلی

کارشناسی، اقتصاد نظری، دانشگاه شیراز کارشناسی ارشد، علوم اقتصادی، دانشگاه تهران دکتری، اقتصاد پولی و مالی، دانشگاه تهران

سوابق کاری

کارشناس ارشد پژوهشی، گروه مدلسازی، پژوهشکده پولی و بانکی، بانک مرکزی

زمینه پژوهشی : مدلسازی اقتصاد سنجی و سری زمانی - پیش بینی