• ناشناس
    0 | 0

    قوی سفیدو توی تصویر دیدم
    آهی بلند از ته دل کشیدم

ارسال نظر