• داود
    0 | 0

    آقاي جهانگيري فرمودن ازتحريم ها عبور خواهيم كرد ،البته بله عبور خواهيم كرد ولي به چه قيمتي درحاليكه خودتحريمي هم آغاز شده قيمتها سربه فلك كشيده وهيچ كس پاسخگونيست يك شبه سكه 500هزار تومان گرون ميشه ارزش پول ملي صفرميشه وهرروز توان خريد مردم ميادپائين بله عبورخواهيم كرد اي كاش همه باهم عبور مي كرديم ويه عده از رانت هايي چون واردات خودروي خارجي وقيمتهاي دلالي وبي عدالتي درپرداخت ها و تنش هاي دلاروعدم نظارت ها مگه مملكت صاحب نداره آخه فشار تاچه اندازه خدايا به دادمان برس.

ارسال نظر