توانمندی های منش قابل آموزش هستند وشادی، پذیرش خود، قدردانی و ستایش زندگی، شایستگی و کارآمدی فرد، سلامت جسمانی و…

اینفوگرافیک

گزارش تصویری