کد خبر 343
A

نمودار یک ماهه شاخص قیمت بورس تهران

مقدار

تغییر

درصد

شاخص کل

26664

181.5

۰.68

شاخص بازار اول

۲2160

224.9

1.03

شاخص بازار دوم

36247

320.6

0.87

ارسال نظر

عناوین بیشتر