{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
ارسال نظر

  • دردی از مردم دوا نمی شود
    ۰ ۰

    مردم امروز بعد از توافق فهمیده اند با حلوا حلوا دهن شیرین نمی شود .. هیئت اینگلس و فرانسه و آلمان آمده اند.... دردی از 8 سال تیشه احمدی نژاد به به ریشه اقتصاد و معشیت مردم دوا نمی کند