کد خبر 1482
A

منبع : McKinsey Quarterly

روز اول ماه مه 2012 بود که آقای دومینیک بارتون، مدیرعامل شرکت تحقیقاتی مکنزی خطاب به کارگروه وال استریت برای "نقش زنان در اقتصاد" اظهار داشت: امسال مهمترین خبر برای من نتایج تحلیلی است که در مورد قدرت استعداد و پتانسیل مدیران میانی شرکتها بدست آمده است ..... جائی که شرکتها در حال ایجاد شرایطی برای رشد همکاران خانم هستند.

خلاصه گزارش

شرکت تحقیقاتی مکنزی از سال 2007، در ابعاد گسترده ای بر روی موضوع پیشرفت و بهبود موقعیت بانوان در محل کار به تحقیقات مشغول بوده است. منافعی که از این موضوع عاید کسب و کارها می شود روشن است: دسترسی به تعداد بیشتری از استعدادها برای حل مسائل، نوآوری، و در بسیاری از موارد نشان دادن مبنای مشتری (داخلی) مداری - کارکنان - خود شرکتها.

با اینحال جابجائی ها در سطح مدیران ارشد شرکتهای طراز اول آمریکا هنوز در بین مردان اتفاق می افتد. این مطلب در سال 2011 نشان داد که تنها 14 درصد از زنان در کمیته های اجرائی شرکتها حضور داشته اند و این رقم برای مدیران ارشد اجرائی نشاندهندۀ 3% بوده است.

البته این ارقام قادر به نشان دادن تمام داستان نیستند. شرکت مکنزی در سال دوم یک پروژۀ تحقیقاتی بلند پروازانه (در سطح کشور آمریکا) را به اجرا در آورد که در آن 60 شرکت فورچون 500 مورد مطالعه و بررسی قرار گرفتند. در این تحقیقات با نگاهی موشکافانه تر به وضعیت پیشرفت و بهبود موقعیت سازمانی بانوان توجه شده است.

یافته های برآمده از دل این تحقیقات حاکی است که :

مکنزی چهار شاخص اصلی یک شرکت حساس به جنسیت را در این مطالعه بکارگرفت: نقطۀ شروع همکاری فرد با شرکت که نشاندهندۀ استعداد فردی است، تعداد زنان دارای رده های ارشدیت در سازمان، نابرابری در ترویج و تبلیغات به نسبت مردان، و آمیزۀ زنان در نقشهای صف و ستاد. در میان شرکتهائی که چارت استعداد شان مورد بررسی قرار گرفت، تنها 12 مورد از آنها سه تا از چهار شاخص فوق را دارا بودند و هیچکدام تمام هر 4 شاخص را یکجا نداشتند. در بین شرکتهای دارای بالاترین عملکرد، دو نوع ویژگی در چارت استعداد آنها مشاهده می شد: یکی شرکتهای با قیف سازمانی بزرگ که با تعداد قابل توجه و زیادی از زنان (بیش از 50 درصد کارکنان) همکاری دارند و دیگری شرکتهای دارای چارت ثابت که ابتدا با آمیزۀ کوچکتری از بانوان شروع و با ارتقاء آنان در چارت به حفظ آنان در سازمان پرداخته اند. مصاحبه ها با 200 زن موفق ما را به این استنتاج رهنمون کرد که : با وجود موفقیت شغلی این افراد، 59 درصد این زنان اعلام می داشتند که آنان علاقه ای برای ارتقاء به مدارج بالای سازمان را ندارند.

ارسال نظر

عناوین بیشتر