کد خبر 36
A

نمودار روبرو درصد رشد جمعیت قابل به کار را در سه منطقه اقتصادی دنیا نشان میدهد. هرچه درصد افراد بین ۱۵ تا ۶۴ بیشتر باشد نشان دهنده این است که نسبت افراد نان آور به بازنشسته ها و اطفال بیشتر است که میتواند پایه مثبتی برای رشد اقتصادی باشد.

چین علیرغم رشد بالای سالیان اخیر بخاطر تحمیل سیاست تک فرزندی در دهه های اخیر با چالش جدی در بازار نیروی کار روبرو خواهد شد. سیاستی در تضاد با آزادی های فردی که نهایتا گریبانگیر اقتصاد آزاد آنها خواهد شد.

اروپا هم با رشد جمعیت کم و فرهنگ نسبتا نامهربانانه با مهاجران دچار مشکل مشابهی در تامین نیروی کار موتور رشد اقتصادی خود خواهد گردید.

در بین سه قدرت اقتصادی بزرگ, آمریکا با تکیه بر نیروی کار حاصل از مهاجران و همینطور دسترسی به نیروی کار ارزان مکزیک از وضعیت مطلوبتری در تامین نیروی کار خود خواهد داشت. این تغییرات جمعیتی تبعات زیاد اقتصادی خواهد داشت و در شکل گیری قدرت های اقتصادی آینده نقش تعیین کننده خواهند داشت.

ارسال نظر

عناوین بیشتر