کد خبر 29
A

جدول زیر میزان درآمد سالیانه نفت در سال 2010 و همچنین جمعیت کشورهای خاورمیانه و نیز درآمد سالانه سرانه نفت رو در این کشورها نشان می دهد.

جالبه که درآمد نفت عراق هرسال داره به شکل فزاینده ای زیاد می شه و طبق پیش بینی IMF در سال 2013 (دو سال آینده) درآمد نفتش با درآمد نفت ایران برابر می شود و در سال 2014 از ایران پیش می افتد .این به این معنی است که سرمایه گذاری ها در بخش نفت در عراق به بهره برداری رسیده و در سال های آینده نیز با توجه به سرمایه گذاری های جدید، صادرات عراق از ایران بیشتر و بیشتر خواهد شد.

یک نکته بسیار جالب دیگه هم در جدول وجود دارد. ان هم این که صادرات نفت امارات از ایران بیشتر است. این در حالی است که سال 2004 درآمد نفتی امارات از ایران کمتر بوده!

نکته جالب دیگه همبستگی ظاهری سیر انقلاب های خاورمیانه با درآمد نفته. از اونهایی که جزو 5 کشور دارنده بیشترین میزان سرانه نفت هستند فقط بحرین درگیر شورشه که اونهم قضیه اش قضیه متفاوتی از سایر انقلاب های عربی است. ولی از کشورهای پایین جدول(کشورهایی که میزان کمتری درآمد نفت دارند)، همه درگیرند به جز موریتانی. به نظرتان چه چیزی این همبستگی ظاهری رو توضیح می دهد؟

درآمد نفت در سال 2010

جمعیت

درآمد نفت به ازای هر نفر -هزاردلار

Qatar

61.023

1.7

35.89588

Kuwait

59.084

3.606

16.38491

Emirates

77.512

5.055

15.33373

Bahrain

11.003

1.107

9.939476

Oman

23.925

2.981

8.02583

Saudi Arabia

205.385

26.106

7.867349

Libya

42.233

6.561

6.436976

Algeria

58.591

36.134

1.621492

Iraq

50.077

32.046

1.56266

Iran

71.958

75.35

0.954983

Sudan

10.089

40.134

0.251383

Syria

5.013

20.62

0.243113

Yemen

5.594

24.398

0.229281

Tunisia

2.315

10.544

0.219556

Egypt

8.033

78.336

0.102545

Mauritania

0.297

3.179

0.093426

Morocco

0.489

31.851

0.015353

ارسال نظر

عناوین بیشتر