کد خبر 93
A

عنوان شاخص

مقدار

تغییر

درصد

شاخص کل

۲۴۸۲۹.۳

( ۱۱۷.۱)

( ۰.۴۷)

شاخص ۳۰ شرکت بزرگ

۱۴۹۰.۳

( ۷.۷)

( ۰.۵۱)

شاخص آزاد شناور

۳۱۷۲۰.۵

( ۱۲۵.۵)

( ۰.۳۹)

شاخص بازار اول

۲۰۹۵۵.۱

( ۱۰۵.۶)

( ۰.۵)

شاخص بازار دوم

۳۱۲۷۴.۳

( ۸۵.۲)

( ۰.۲۷)

شاخص صنعت

۱۹۴۵۷.۴

( ۱۰۳)

( ۰.۵۳)

ارسال نظر

عناوین بیشتر